mail

普洛斯外高桥物流园

       建设地点:上海市浦东新区

       功能性质:大型物流仓库

       建筑规模:建筑面积9.3万㎡,项目投资29077万元。

       项目特点: 建筑高度24m。国内标杆型大型物流园区,交通体系复杂。创造性地建立了大型物流项目的消防及建设标准。